Jejak Kisah dan Perjalanan Mantan Santri

robbanagh fir lanaa wali ikhwaaninal ladziina sabaquuna bil iimani walla taj’al fiiquluubina ghillal liladziina aamanuu. robbana innaka rouufur rahiim…….

Read more...

§55 · September 20, 2008 · Doa · 1 comment ·