robbanagh fir lanaa wali ikhwaaninal ladziina sabaquuna bil iimani walla taj'al fiiquluubina ghillal liladziina aamanuu. robbana innaka rouufur (lebih…)
Continue Reading